top of page

Общи Условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Бизнес Криейтив ” ЕООД, наричано по-долу “GPM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн GPM.BG (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Бизнес Криейтив ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206549933, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич Жк. Добротица бл 36 вх б ап 7, имейл адрес: BusinessCreativeltd@gmail.com. телефон: +359896255289

„Бизнес Криейтив ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.
   
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате услугите, предлагани от уебсайта GPM.BG

С визуализирането на GPM.BG всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу и приема настоящите Общи условия. 
 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уебсайта на GPM

“УСЛУГА/И” на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси и данни на сайта;

  • Услугите, предоставяни на уебсайта на GPM, са от информационен характер. Настоящите Общи условия не уреждат взаимоотношенията между GPM и клиентите на дружеството.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 1       (1) „GPM” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на GPM.bg и на IP адреса на Потребителя.

                (2) „GPM” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията.

Чл. 2       (1) „GPM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „GPM” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни на „GPM“  Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по чл. 1 не се прилагат в случай, че за “GPM” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 3       (1) „GPM” събира и използва информацията по чл. 1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „GPM”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 4      (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „GPM”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

               (2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „GPM”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „GPM” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “GPM” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

                (3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „GPM” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5      (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „GPM” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „GPM” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „GPM”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

               (2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

               (3) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „GPM” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „GPM” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „GPM” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 6       (1) „GPM” прави всичко възможно да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „GPM“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „GPM“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
                (2) „GPM“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

                (3) „GPM“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7       (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „GPM” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

                (2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „GPM” информационни услуги като преустанови визуализирането на уебсайта на „GPM“.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 9       (1) Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10      (1) „GPM” си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11      (1) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

bottom of page